Aw; la[ g’aw: ve a sha[


01 Aw la g'aw leh da keh ve a sha

02 Aw la g'aw leh da keh ve a sha

03 Aw la g'aw leh da keh ve a sha

04 Aw la g'aw leh da keh ve

05 Aw la g'aw leh da keh ve

06 Aw la g'aw leh da keh ve a sha

07 Aw la g'aw leh da keh ve a sha

08 Aw la g'aw leh da keh ve a sha

09 Aw la g'aw leh da keh ve a sha

10 Aw la g'aw leh ha pehn ve

11 Aw la g'aw leh ha pehn ve

12 Aw la g'aw leh ha oehn ve

13 Aw la g'aw leh ha pehn ve

14 Aw la g'aw leh ha pehn ve

15 Aw la g'aw leh Yon ve

16 Aw la g'aw leh Yon ve

17 Aw la g'aw leh Yon ve

18 Aw la g'aw leh nyi ma neh leh ta ve

19 Aw la g'aw leh nyi ma neh leh ta ve

20 Aw la g'aw leh nyi ma neh leh ta ve

21 Aw la g'aw leh kan te ve

22 Aw la g'aw leh Kan te ve

23 Aw la g'aw leh Kan te ve

24 Aw la g'aw leh Kan te ve

25 Aw la g' aw leh kan te ve

26 Aw la g'aw leh kan te ve

27 Aw la g'aw leh kan te ve

28 Aw la g'aw leh Kan te ve

29 Aw la g'aw leh tu hkan ve

30 Aw la g'aw leh tu hkan ve

31 Aw la g'aw leh tu hkan ve

32 Aw la g'aw leh tu hkan ve

33 Aw la g'aw leh tu hkan ve

34 Aw la g'aw leh tu hkan ve

35 Aw la g'aw leh tu hkan ve

36 Aw la gaw leh tu hkan ve

37 Aw la g'aw leh ven ba hpeh da ve

38 Ye su hk'aw

39 Aw la g'aw leh chaw hta ga da ve

40 Aw la g'aw leh aw bon hta shi ve

41 Aw la g'aw leh suh jeh ve

42 Aw la g'aw leh Yeh k'a

43 Aw la g'aw leh yeh k'a

44 Aw la g'aw leh yeh k'a

45 Aw la g'aw leh ye su hta ca da ve

46 Aw la g'aw leh Ye su hkaw hta na yu ve

47 Aw la g'aw na yu leh te ve

48 Aw la g'aw leh Ye su hkaw na leh te ve

49 Aw la g'aw na yu leh te ve

50 Aw la g'aw leh Ye su ve taw na yu ve

51 Aw la g'aw leh Bon law ve

52 Aw la g'aw leh Bon law ve

53 Aw la g'aw leh Bon law ve

54 Aw la g'aw leh bon law ve

55 Aw la g'aw leh Bon law ve

56 Aw la g'aw leh Bon law ve

57 Aw la g'aw leh Bon law ve

58 Aw la g'aw leh Bon law ve

59 Aw la g'aw leh bon law ve

60 Ye su taw hta na yu leh te ve

61 Aw la g'aw leh Ye su sha ta ve taw

62 Aw la g'aw leh Ye su sha ta ve taw

63 Aw la g'aw leh Ye su sha ta ve taw

64 Aw la g'a leh hpu shi

65 Aw la g'aw leh hpu shi

66 Aw la g'aw leh hpu shi

67 Aw la g'aw leh hpu shi

68 Aw la g'aw leh hpu shi

69 Aw la g'aw leh hpu shi


70 Aw la g'aw leh hpu shi