Ye/ su{ leh aw; la[ g’aw: an: tu; te ve

Aw; bon ui/ hkaw: leh htaw/ hk’aw cheh: hta: ve sha? hki{

01 Tcuh ya an tu te ve
02 Tcuh ya an tu te ve
03 Tcuh ya an tu te ve
04 Tcuh ya an tu te ve
05 Tcuh ya an tu te ve
06 Tcuh ya an tu te ve
07 Tcuh ya an tu te ve
08 Tcuh ya an tu te ve
09 Tcuh ya an tu te ve
10 Tcuh ya an tu te ve
11 Tcuh ya an tu te ve
12 Tcuh ya an tu te ve
13 Tcuh ya an tu te ve
14 Tcuh ya an tu te ve
15 Tcuh ya an tu te ve
16 Tcuh ya an tu te ve
17 Yo han li an tu te ve
18 Yo han li an tu te ve
19 Yo han li an tu te ve
20 Yo han li an tu te ve
21 Yo han li an tu te ve
22 Yo han li an tu te ve
23 Yo han li an tu te ve
24 Yo han li an tu te ve
25 Ye su te ta ve an tu aw he te hpa aw lawn
26 Meh cu pa 2 g'a meh maw la ve aw lawn
27 K'a leh taw ma yaw pui ve ne hta g'a k'o ve aw lawn
28 Bon yeh aw pon a mo hpu keu ve
29 Ma naw ceh hta hkeu pi ve aw lawn
30 Pe tru i ka hk'o ya k'aw ju k'ai ve
31 Ne cha chi geh ve chaw aw lawn
32 Mvuh haw g'ui ba jeh tcuh ve
33 Ya i ru ve ya mi suh ta ve hta te tu la pi ve aw lawn
34 Bon yeh lon aw pon a mo hpu keu ve aw lawn
35 Chaw 5000 g'a hta ca pi ve aw lawn
36 hkan na ya mi yon ve aw lawn
37 Na paw paw leh k'a ve ne hta Ye su g'a k'o ve aw lawn
38 Ba ti meh meh cu pa te g'a ve aw lawn
39 Pe tru ve aw pi ma ka na ve hta Ye su gu nae pi ve aw lawn
40 Nga g'a ma ja ve aw lawn
41 Aw to hk'a peu-e hki tu keu ve hta gu nae pi ve aw lawn
42 Hkui sheh la sheh suh ve chaw hta Ye su gu nae pi ve aw lawn
43 Ma po ve aw ce hta Ye su gu nae pi ve aw lawn
44 Go pe hk'aw i ka caw ve chaw aw lawn
45 Meh chaw ma ve ya pa suh ta ve hta k'aw te tu la pi ve
46 Ne 2000 hkeh geh ve chaw hta Ye su gu nae pi ve
47 Paw hku lon ve aw ce pa hta Ye su gu nae pi ve
48 Te chi hin hk'aw hk'a ga ne geh ve ya mi hta Ye su gu nae pi ve
49 Te chi nyi hk'aw hk'a ga aw suh ya ve ya mi